Organi šole

 
 

V skladu z zakonom ter aktom o ustanovitvi, zavod upravljata in vodita:
- svet zavoda
- ravnatelj

Vsako leto pa se oblikuje tudi svet staršev.

Zavod ima naslednje strokovne organe:
- učiteljski zbor šole
- strokovne aktive oddelkov