Dolžnosti in pravice učencev

 

Dolžnosti učencev:


nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi,
vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole,
spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
prispevanje k ugledu šole,
varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,
upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda.

Pravice učencev:


obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
razvijanje njihovih sposobnosti,
pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma mednarodno tekmovanje v znanju,
dodatni pouk za zelo nadarjene učence za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom,
spoštovanje osebnosti,
varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,
pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,
pomoč, kadar jo potrebujejo,
varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.