Sodelovanje s starši

 

Želimo, da starši kar najtesneje sodelujejo s šolo in obratno. Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok, zaželeni so redni pogovori med učitelji in starši, udeležba na govorilnih urah (vsak učitelj jih določi za svoj razred) in roditeljskih sestankih. Učitelji in učenci so še posebej veseli obiska staršev na internih in javnih nastopih v organizaciji glasbene šole.

Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok.

Starši redno pregledujejo glasbene beležke, opravičijo izostanke svojih otrok od pouka učitelju predmeta in pravočasno poravnajo svoje finančne obveznosti do šole.Starši imajo možnost vplivati na delo šole tudi preko svojih predstavnikov v svetu staršev in svetu šole.

Priporočamo staršem, naj učenci ne bodo preobremenjeni z raznimi aktivnostmi, saj je redno vsakodnevno vadenje izbranega instrumenta eden izmed pogojev za napredek v glasbeni šoli.