Svet zavoda

 

Na podlagi 2. člena Odloka o spremebah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Svet zavoda Glasbene šole Ribnica št: 007-0016/2008 sestavljajo:
- pet predstavnikov delavcev
- trije predstavniki staršev
- trije predstavniki ustanovitelja

Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev v svetu zavoda, volijo delavci v skladu z zakonom.

Predstavnike staršev volijo starši na sejah sveta staršev po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa pravilnik sveta staršev.

Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenujejo ustanovitelji.