Informacije javnega značaja

 

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki izdajatelja katolaga:

Naziv zavodaGlasbena šola Ribnica
Kolodvorska ulica 10
tel.:01/836 97 33
Tel.: 051 332 669
Uradna odgovorna osebaRavnatelj Franc Malavašič
Datum prve objave kataloga1. 3. 2020
Datum zadnje spremembe1. 3. 2020
Dostopnost katalogaNa spletnem naslovu

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:Osnovno glasbeno izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot:Matična šola v Ribnica
Dislocirani oddelek v Sodražici
Dislocirani oddelek v Velikih Laščah
Dislocirani oddelek v Loškem potoku
Organigram zavoda:SVET ZAVODA
RAVNATELJ
Učiteljski zbor Svet staršev
Vodje aktivov
Profesorji
Tehnično administrativni delavci


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:Franc Malavašič, ravnatelj
Kolodvorska ulica 10, 1310 Ribnica
ravnatelj@gs-ribnica.si
Tel.: 01/836 97 33


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola RibnicaOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
8.1.2008
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
15.11.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
26.10.2010

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:Šola ni predlagatelj predpisov


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:Predmetnik in učni načrti


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:Glasbena šola Ribnica ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:Glasbena šola Ribnica ni upravljalec javnih evidenc


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:Notranji pravni akti
Seznam učencev šole
Seznam zaposlenih na šoli


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja glasbene šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu itd. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov: Glasbena šola Ribnica, Kolodvorska ulica 10, 1310 Ribnica, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda.

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za glasbeno šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).
4. Stroškovnik